Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Costes de Personal
Sello Excelencia EVAM 200-299, año 2018
Clases Pasivas

Pensions derivades d´actes de terrorisme

La Direcció general de Costos de Personal del Ministeri d'Hisenda és l'òrgan competent per reconèixer les pensions extraordinàries per a actes terroristes causants de la incapacitat o defunció de:

Les pensions extraordinàries per actes terroristes estan exemptes de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

No estan subjectes a les normes sobre concurrència i limitació de les pensions públiques i, per tant, queden excloses del límit màxim de percepció de les pensions públiques.

Tenen establert un import mínim mensual equivalent al triple de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (IPREM) vigent en cada moment i que per a l'any 2020 :

desde 1-1-2020 - 1.613,52 euros

A aquest efecte, les pensions familiars causades per un mateix fet es computen conjuntament.

Són incompatibles amb les ordinàries que puguin correspondre pel mateix règim de la Seguretat Social, així com amb les extraordinàries que, per la mateixa causa pugui reconèixer qualsevol règim públic de protecció social.