Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Costes de Personal
Sello Excelencia EVAM 200-299, año 2018
Clases Pasivas

Informació escrita

Els funcionaris civils inclosos en el Règim de Classes Passives de l'Estat, que estiguin considerant la possibilitat de jubilar-se en un futur proper, poden sol·licitar informació sobre la quantia aproximada de la seva futura pensió de jubilació, d'acord a la normativa vigent i els havers reguladors fixats en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de l'any en curs.

L'import benvolgut tindrà caràcter merament informatiu i no vinculant, sense que, en cap cas, suposi el reconeixement de drets passius.

A tals efectes, podrà emplenar el formulari electrònic en el registre electrònic de la Seu electrònica de la DGCPPP, o presentar la seva solicitud d'acord amb el previst en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

No oblidi emplenar la sol·licitud d'informació prèvia a la jubilació amb totes les dades relatives a la seva carrera administrativa, indicant els diferents Cossos o Escales de pertinença i els serveis prestats a l'Estat en cadascun dels mateixos (de data a data), així com, si escau, les cotitzacions efectuades al Sistema de la Seguretat Social i grup de cotització. En el cas que els serveis a l'Estat haguessin al Estado hubieran sido prestados en régimen de jornada reduïda se s'indicarà el percentatge d'activitat respecte de la jornada completa. El càlcul de la seva pensió es realitzarà tenint en compte única i exclusivament les seves declaracions, sense entrar a valorar documentació.