Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Costes de Personal
Sello Excelencia EVAM 200-299, año 2018
Clases Pasivas

Bateraezintasunak

 
  • Pentsioen artean
  • Lan aktiboarekin

• Pentsioen artean

Ezin dira batera jaso:

  1. Klase Pasiboen —erretiroa, alargun pentsioak, umezurtzen pentsioak, gurasoen aldeko pentsioak— hiru ohiko pentsio baino gehiago, hainbat pertsonek sortuak.
  2. Klase Pasiboen bi ohiko pentsio edo gehiago, pertsona bakarrak bere alde edo senitartekoen alde sortuak.
  3. Klase Pasiboen ohiz kanpoko pentsioak eta onuradunek, egitate eragile berberak oinarri hartuta, eska ditzaketen ohiko pentsioak.
  4. Terrorismo ekintzengatiko ohiz kanpoko pentsioak, eta arrazoi berberengatik, eta motibazio terrorista kontuan hartu gabe, Estatuko Klase Pasiboetako Erregimenean dauden pentsioak. Halaber, bateraezinak dira, arrazoi beragatik, babes sozialeko beste edozein erregimenean onartzen diren beste pentsio guztiekin.
  5. Pertsona batek gizarte-segurantzako erregimen batean baino gehiagotan eragin dituen edo eragin ditzakeen pentsioei dagokienez, baldin eta eskubidea izateko bete beharreko gutxieneko kotizazio-aldia bete izana ziurtatzeko, edota haren zenbatekoa kalkulatzeko aplikatu beharreko ehunekoa zehazteko, edota bi gauza horietarako, pentsioetako edozeinetan beste erregimen batean zenbaturiko kotizazioak izan badira kontuan, edota, hala badagokio, klase pasiboenean, 1978ko abenduaren 26ko 70/1978 Legearen aurretiko zerbitzu gisa

Pertsona batek Klase Pasiboen pentsio bat baino gehiago jasotzeko eskubidea badu, eta horiek bateraezinak badira, aukera egiteko eskubidea du. Hau da, egokiena deritzon pentsioa aukera dezake, baina eskubide hori behin baino ezin da erabili.

• Lan aktiboarekin

A) Erretiro pentsioak (borondatezkoa, nahitaezkoa, zerbitzurako ezintasun edo elbarritasun erabatekoa).

- Erretiro pentsioak, 2009ko urtarrilaren 1a baino lehen emanak,,

Bateraezinak dira erretiro pentsioa jasotzea eta titularrak sektore publikoan lanpostua izatea.

Pentsio horietan Gizarte Segurantzako Sistemako Erregimen bati dagozkion kotizazioaldiak gehitu badira —Gizarte Segurantzako Erregimenen arteko kotizazioen elkarrekiko zenbaketa aplikatuz— pentsio horiek bateraezinak izango dira sektore pribatuko lanarekin, berdin norberaren kontura edo besteren kontura bada.

Bi kasu horietan, pentsioa jasotzeari utziko zaio, lanpostu horretan den hilabeteetan zehar. Halere, horrek ez du esan nahi ez direla pentsioaren eguneratzek aintzat hartuko. Hain zuen, pentsioa berriz jasotzen hazten denean, eguneratze horiek kontuan hartuko dira.

- Erretiro pentsioak, 2009ko urtarrilaren 1etik aurrera emanak,

Erretiro pentsioen titularrak ezingo dira lanpostu baten jabe izan edo goi kargu bat sektore publikoan eduki, Herri Administrazioetako Zerbitzurako Langileen Bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legeko 1. artikuluaren 1. ataleko 2. paragrafoari jarraiki. Horri dagokionez, ondorio horretarako, aipatutako Legeko bederatzigarren xedapen gehigarriaren salbuespenak aplikatuko dira eta, ezingo da aldian aldiko ordainsaririk jaso, Autonomia Erkidegoetako edo Toki Korporazioetako Legebiltzarren kide gisako hautapenezko karguak garatzeagatik (aipatutako legeko 5. artikuluan aurreikusitakoak).

Gain la incompatibidad lanpostu baten jarduerarekin sektore publikoan, ostatu hauen pertzepzioa, bateraezina izango da, jarduera baten ariketarekin, norbere edo besteren kontura, sarrerara lekuaren edozein erregimenetan bere tituluaren Gizarte Segurantzaren publikoa.

Aurreko paragrafoan ezarritakoa alde batera utzi gabe, kasu bakoitzerako legearen arabera ezarritako adina betetzeagatik jasotako nahitaezko erretiro pentsioak bateragarriak izango dira norberaren edo besteren konturako jarduera bat garatzearekin, pentsioaren titularra Gizarte Segurantzako edozein araubide publikoan barneratuz eta honako baldintza hauek betez:

 a) Erretiro pentsioa jasotzen hasteko adina, gutxienez, izan beharko da dagokion funtzionario kolektiborako nahitaezko erretiro adin gisa ezarritakoa.

 b) Pentsioaren zenbatekoa kalkulatzeko, hartzeko erregulatzaileari aplikatu beharreko ehunekoa ehuneko ehun izan beharko da.

Jarduera bateragarri bat garatuz gero, pentsioaren zenbatekoa, pentsioa hasieran onartzen denean, emaitzazko zenbatekoaren ehuneko berrogeita hamarrarekin bateragarria izan behar da, bidezkoa bada, pentsio publikoaren gehienezko muga aplikatu ondoren, edo jardueraren hasierako datan pentsioduna jasotzen ari dena aplikatu ondoren. Nolanahi ere, gutxienekoen osagarria salbuetsita egongo da eta ezingo da jaso pentsioa eta jarduera bateragarriak diren bitartean.

Pentsioaren balio osoa igoko da, Maila Pasiboetako Araubidearen pentsioetarako ezarritako baldintzetan. Hala ere, lan bateragarria garatzen den bitartean, pentsioaren zenbatekoa gehi igotako balioak ehuneko berrogeita hamarrean murriztuko dira.

Hala ere, zerbitzuak gauzatzeko ezintasun iraunkorragatik edo gauzaez izateagatik erretiroa hartu eta pentsioa jasotzen bada, eta interesduna edozein lanbidetan aritzeko ezgaituta ez badago, pentsioa jaso eta, era berean, jarduera egin ahalko du, betiere Estatuaren zerbitzura gauzatu zuen lanbidean ez bada. Halakoetan, egoerak irauten duen bitartean, onartuta duen

Comunicación de actividad en el sector privado a efectos de compatibilidad con pensión de jubilación por incapacidad permanente (pdf)

Aipatutako bateraezintasunek eragindako pentsioak bertan behera utziko dira hilabete osoetan, bateraezintasuna sortu duen jarduera hasi eta hurrengo hilaren lehenengo egunetik jarduera bukatuko den hilaren azken egunera arte. Horrek, baina, ez du eraginik izango pentsio horiek izan behar dituzten gehikuntzetan. Baldin jarduera bateraezina hil bateko lehenengo egunean hasten bada, ez da erretiro pentsioa jasoko jarduera bateraezina egin den hileko lehenengo egunetik aurrera.

B) Alargun pentsioak

Alargun pentsioa bateragarria da lan errentak jasotzearekin, berdin norberaren edo besteren kontura bada.

C) Umezurtz pentsioak

Izaera orokorreko zurztasun pentsioa iraungiko da umezurtzak 21 urte betetzen dituenean. Hala ere, pentsioa biziartekoa izango da umezurtza edozein lan egiteko ezgaituta badago kausatzailea hil aurretik edo 21 urte bete aurretik. 1984ko abenduaren 31n indarrean jarri zen klase pasiboen araudi orokorra aplikatuz onartu ziren pentsio jakin batzuen kasuetan, bada biziarteko zurztasun pentsioa jasotzeko aukera.

Hala ere, 2013/1/1etik aurrera, ezinduak ez diren 21 urtetik gorako umezurtzei ez zaie pentsiorik aitortuko 1984ko abenduaren 31ko Klase Pasiboen legediaren babesean, ezta gerra-legediaren babesean ere, terrorismo-ekintzengatiko ezohiko pentsioak izan ezean.

Umezurtzak pentsioa jaso dezake 24 urte betetzen dituen arte, gurasorik bizirik ez badu edo % 33ko edo gehiagoko ezgaitasuna badu, betiere, urteko kontuan, bere lan errentak (sektore pribatuan) lanbide arteko gutxieneko soldata gainditzen ez badu. Ondorio horietarako, beharrezkoa da pentsioa jasotzeko luzapena berariaz eskatzea onuradunaren bizilekuko klase pasiboen unitatean.

Zurztasun absolutuaren kasuan (ez ama ez aita ez dutenean) edo % 33ko edo gehiagoko ezgaitasuna dutenean, pentsioa titularrak 24 urte betetzen dituenean iraungiko da, titularrak ikasketak egiten dituenean salbu. Kasu horretan, pentsioa jasotzen jarraituko du, hurrengo ikasturteko lehen hilera arte, azken hori barne.

Dena den, zurztasun pentsioa ez da bateragarria sektore publikoko lanarekin. Pentsio hori klase pasiboen legedi zaharraren babesean esleitu bada, ez da bateragarria izango Gizarte Segurantzako erregimen publikoren batean sartzea ekarriko dion edozein lan jarduerarekin.

Klase Pasiboen zurztasun-pentsioak, 1984ko abenduaren 31ko Klase Pasiboen legediaren eta gerra zibiletik eratorritako legedi bereziaren babesean ezinduak ez diren 21 urtetik gorako umezurtzei aitortuak, bateraezinak dira soldata ordezten duten errentak edo diru-sarrerak jasotzearekin, hots, langabeziagatiko prestazioak eta diru-laguntza jasotzearekin. .

2013ko martxoaren 1a baino lehen, aldi berean pentsioa eta prestazio horiek jasotzen dituztenek bata ala bestea hautatu behar dute. Bestela, baja emango zaie zurztasun-pentsioan.