Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Costes de Personal
Sello Excelencia EVAM 200-299, año 2018
Clases Pasivas

Pensións derivadas de Actos de Terrorismo

A Dirección Xeral de Custos de Persoal do Ministerio de Facenda é o órgano competente para recoñecer as pensións extraordinarias para actos terroristas causantes da incapacidade ou falecemento de:

As pensións extraordinarias por actos terroristas están exentas do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.

Non están suxeitas ás normas sobre concorrencia e limitación das pensións públicas e, polo tanto, están excluídas do límite máximo de percepción das pensións públicas.

Teñen establecido un importe mínimo mensual equivalente ao triplo do Indicador público de rendas de efectos múltiples (IPREM) vixente en cada momento e que para o ano 2020:

desde 1-1-2020 - 1.613,52 euros

Para estes efectos, as pensións familiares causadas por un mesmo feito compútanse conxuntamente.

Son incompatibles coas ordinarias que podan corresponder polo mesmo réxime de seguridade social, así como coas extraordinarias que, pola mesma causa poda recoñecer calquera réxime público de protección social.