Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Costes de Personal
Sello Excelencia EVAM 200-299, año 2018
Clases Pasivas
  • Inicio
  • > Cota Dereitos Pasivos

Cota Dereitos Pasivos

O persoal funcionario incluído no Réxime de Clases Pasivas do Estado está suxeito ao pago da cota de dereitos pasivos, cuxa contía se determina aplicando o tipo porcentual de 3,86 por 100 ao haber regulador que corresponda ao Corpo, Escala, praza, emprego ou categoría a que figure adscrito o funcionario e cuxa contía se inclúe na lei de orzamentos.

As cotas de dereitos pasivos, abóanse en catorce mensualidades, e será dobre en xuño e decembro, nos importes que se indican na táboa seguinte:

Grupo/Subgrupo EBED ​​Cuota mensual en euros ​​​
2013​ 2014​ ​2015 ​2016 ​2017 ​2018 ​2019 ​2020
A1​109,04​109,31​109,59109,86110,14111,90111,90111,90
A2​85,82​86,03​86,25​86,4686,6888,0788,0788,07
B​75,14​75,34​75,52​75,7175,9077,1277,1277,12
C1​65,91​66,08​66,24​66,4166,5767,6467,6467,64
C2​52,15​52,28​52,41​52,5452,6753,5153,5153,51
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (EBEP)44,46​​44,57​44,68​44,7944,9045,6245,6245,62

O importe da cota retense en cada nómina que se lle fai efectiva ao funcionario pola súa oficina pagadora de haberes de activo, ingresándoa no Tesouro Público.

No entanto, cando por calquera circunstancia non fose posible a detracción da cota da nómina -como pode suceder nalgunhas situacións de servizos especiais- o funcionario debe ingresar as cantidades correspondentes ás cotas que vaia devengando mediante o modelo 061, aprobado pola Orde PRE/1064/2016, de 29 de xuño (BOE 2-7-2016), que pode obterse na Sede electrónica da Intervención Xeral da Administración do Estado accedendo ao servizo "Cota de Dereitos Pasivos. Model 061" ou nas Delegacións de Economía e Facenda (non deben confundirse coas Administracións e Delegacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria) detallando o importe por cada un dos exercicios económicos.