Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Costes de Personal
Sello Excelencia EVAM 200-299, año 2018
Clases Pasivas

Eguneraketa

 

Banako Aipamenen multzoan zehazten da Klase Pasiboen eta gerra zibileko legeria berezitik eratorritako pentsioen alorrean aplikagarria den araudia, baita Langileen Kostuen eta Pentsio Publikoen Zuzendaritza Nagusiak kudeatzen dituen bestelako laguntza eta kalte-ordainak ere

2020ko balio-eguneraketa

Gizarte Segurantzako sistemaren pentsio eta prestazio publikoen balioa handitzeko eta mantentzeko ezartzen duen urtarrilaren 14ko 1/2020 Errege Dekretu Legeari jarraituz, Estatuko Klase Pasiboen pentsioek, oro har, ehuneko 0,9ko igoera izango dute 2020. urtean, 2019. urtean izan zuten zenbateko errealarekin alderatuta.

2020. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko 

Urtarrilaren 14ko 1/2020 Errege Dekretu Legearen 1.8. artikuluan ezarritakoari jarraituz, honako Klase Pasiboen pentsio hauek ez dute gehikuntzarik izango:

  1. Hilean 2.683,34 euro baino gehiagoko zenbateko osoa duten pentsioak, hala badagokio, titularrak jasotako beste pentsio publikoen hileko zenbateko osoa gehitua, titularrak urtean 14 hileko ordainketa jasotzeko eskubidea duenenean edo, bestelako kasuetan, 37.566,76 euroko urteko zenbatekoa duten pentsioak.
  2. ​Estatuko Bidezainen alde aintzatetsitako eta 1985eko urtarrilaren 1a baino lehenago eragindako pentsioak; titularrak, bere bidezain baldintzagatik, pentsio hori soilik jasotzen duen kasuetan salbuespen izango dira.

Pentsioen erosteko ahalmena mantendu

2020an balioa handitu duten Klase Pasiboen pentsioak jasotzen dituztenek, 2020ko apirilaren 1a baino lehen eta ordainketa bakarrean, 2021an jaso zuten pentsioaren eta pentsioen balioa handituko balitz 2020ko abendutik 2019ko azarora arteko hilabete guztietan Kontsumoko Prezioen Indizearen urteko ehuneko aldakuntzaren batezbesteko balioaren aldearen zenbateko baliokidea jasoko dute. 2020an, ehuneko 0.9koa izan zen.

Aurreko paragrafoan ezarritakoa aplikagarria izango da 2019an hasierako data zuten ordaindu beharreko pentsioen jasotzaileentzako, 2019an eguneratu behar ziren hartzeko erregulatzaileak kontuan hartu behar zirelako kalkulua egiteko.

Ondorioz, 2020. urtean pentsio publikoaren gehienezko muga 2.683,34 eurotakoa izango da hilabetean, edo 37.566,76 eurotakoa urtean.

Klase pasiboetako pentsioen balioak handitzeko edo aldatzeko arauak

Arau hauei jarraiki doituko dira balioak:

      1. 2020ko urtarrilaren 1aren aurretik sortutako pentsioei emango zaie, 2019eko abenduaren 31n titularrak jasotako edo jasotzea dagokion hileko zenbateko osoaren arabera.

     2. Titular bakar batek Klase Pasiboetatik jasotako pentsioaren edo pentsioen zenbateko osoa, bakoitzari dagokion gehikuntza egindakoan, urtean 37.566,76  euroko zenbateko maximora mugatuta dago, eta zenbateko horren barruan kontuan hartzen dira bai hileroko ordainketa arruntak bai dagozkion aparteko ordainketak ere.

Alarguntza-pentsioen kasuan, seme-alabengatik jasotako gehikuntzak ez dira, inoiz ere, aurreko paragrafoan ezarritako diru-sarrera maximoaren muga kalkulatzeko erabiliko.

Titular bakar batek Klase Pasiboen erregimeneko pentsio bat edo gehiago jasotzen baditu eta aldi berean beste pentsio publikoren bat edo gehiago jasotzen badu, Klase Pasiboen erregimeneko pentsioaren edo pentsio-multzoaren zenbatekoak mugatuta egongo dira. Muga hori izango da titular horrek jasotzen dituen pentsio publiko guztiekiko pentsio horrek edo horiek duten proportzioa 37.566,76  euroko urteko sarrera maximoarekiko.

Hortaz, muga (M) hori kalkulatzeko formula hau erabiliko da:

M = [KP / T] x 37.566,76 euro urteko

non "KP" baita 2019eko abenduaren 31n Klase Pasiboen erregimeneko pentsioagatik edo pentsioengatik urte osoan jasotako balio teoriko osoa eta "T" baita aurreko kopuru horren eta data berean gainerako pentsio publikoetatik jasotako urteko zenbateko osoaren batura.

     3. Kasu bakoitzean aipatutako arauei jarraituz pentsioaren urteko muga maximoa zehaztutakoan, zenbateko hori zatitu egingo da pentsiodunek, urterokoarekiko eta indarrean dagoen legeari jarraituz, jasotzeko eskubidea duen hileko arrunt eta apartekoen zenbatekoaz. Zatiketa horren ondoren lortutako zenbatekoa da pentsioaren titularrak ohiko eta aparteko hilekoetan jasoko duen hileroko zenbatekoa.

Balioa eguneratzeko prozedurak

Langileen kostuen eta pentsio publikoen Zuzendaritza Nagusiak, eta Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioak 2020. urterako Klase Pasiboen pentsioak eguneratuko dituzte ofizioz, eta horren eragina 2020ko urtarrilaren batean hasiko da.

Balioen eguneraketa hori egiteko, 2019ko abenduaren 31n pentsio-titular bakoitzari buruz dituen datuak erabiliko dira. Hala ere, eta Estatuaren Klase Pasiboen Legearen testu bateginean xedatutakoari jarraituz, Klase Pasiboak jasotzen dituen edonori eskaria egin dakioke bere egoera ekonomikoari buruzko informazioa emateko, eta arau horretan aurreikusitako ondorioak izango ditu.

Eguneraketak behin-behineko izaera izango du Administrazioak egiaztatu zenbatekoen jatorria, beste pentsio baten edo batzuen titular denak jasotzen dituen gainerako zenbatekoen kasu bakoitzari ezar dakizkiokeen aldiberekotasun- eta bateraezintasun-arauen arabera

Kalkulatutako eguneraketa hori behin betikotzat jo ondoren gehiegizko zenbatekoak jaso dituela frogatzen bada, pentsioduna bidegabe jasotakoa itzultzera derrigortuta dago. Aurrekoaz gainera, interesdunak aitorpenean gezurra esan badu, edo datuak ezkutatu baditu, egindakoari dagokion erantzukizuna ere eska dakioke.

Terrorismo-ekintzengatik jasotako aparteko pentsioak

Urtarrilaren 14ko 1/2020 Errege Dekretu Legearen 1. artikuluaren 8. ataleko a) letraren bigarren paragrafoan ezarritakoari jarraituz, egintza terroristen ondorioz sortutako Klase Pasiboen ohiz kanpoko pentsioek ez dute arau baztertzaileen edo mugatzaileen eragina izango. Arau baztertzaileak pentsio publikoen eguneratze-araudian jasotzen dira.

Aurreko atalean aipatutako pentsioetako bat jasotzeaz gainera 2017eko abenduaren 31n beste nolabaiteko pentsio publikoren bat edo gehiago jasotzeko eskubidea duen pertsona baten kasuan, aipatutako arau murriztaile edo baztertzaileek eragina izango dute aipatutako azken pentsio horietan.

Alargun-pentsioak berrikustea

Abenduaren 2ko 1413/2018, Errege Dekretuan (xedatutakoari jarraiki (291. Zenbakidun BOE, 2018/12/03koa), 2018ko abenduaren 4a baino lehenago aitortutako alargun-pentsioak, Estatuko Klase Pasiboen Legeko testu bateginaren 39.3 artikuluan ezarritako baldintzak betetzen badituzte, ofizioz berrikusi egingo dira, bi kasuetan izan ezik: batetik, pentsioaren onuraduna atzerrian bizi bada, edo bestetik Gizarte Segurantzako sistemen koordinazioari buruzko Erkidegoetako Erregelamendua edo Gizarte Segurantzako Alderdi Biko Hitzarmenetan adierazitakoa kontuan hartuta aintzatesten bada pentsioa.

Aipatu berrikusketaren ondorio ekonomikoak 2018ko abuztuaren 1ean aplikatuko dira, edo ordaindu zen hasierako datan, ondorengo data bateko berrikusketa bada.

Abenduaren 28ko 28/2018 Errege Dekretu Legearen azken seigarren xedapenak ezarritako Testu Bateginaren 39 artikuluaren 3 atalak aldatzen dituen klase pasiboen alargun-pentsioek eta 2019ko urtarrilaren 1ean jaso zirenek, ondorio ekonomikoak izango dituzte aipatu datan eta ofizioz, berrikusiko dituzte horiek aintzatesteko eskumena duten zerbitzuek